پرسشنامه استخدامي در گروه صنعتی باوان برش آگرین صنعت.

1) مشخصات فردي
تاريخ تولد / /  13
خطا! این کد ملی معتبر نیست!
لطفا کد ملی ده رقمی خود را بدون خط فاصله وارد نمایید
وضعيت خدمت وظيفه :
وضعيت تأهل
میزان تحصيلات رشته تحصيلي
آيا در حال حاضر مشغول تحصيل هستيد ؟
2) مشخصات خانواده و مسكن :
وضعیت مسکن
3) وضعيت تحصيلي :
ميزان تحصيلي خود را به ترتيب از آخرين آنها ذكر كنيد :
رديف مقطع تحصيلي رشته تحصيلي نام مؤسسه آموزشي معدل تاريخ شروع تاريخ خاتمه توضيحات
1
2
3
4
4) دوره هاي آموزشي را كه در ارتباط با رشته تحصيلي و يا كارتان گذرانيده ايد ذكر نماييد (اعم از داخل و خارج كشور)
رديف نام مؤسسه يا كارخانه نام دوره آموزشي تاريخ دوره مدت دوره مداركي دال بر گذراندن دوره داريد
1
2
3
4