پرس برک

خمکاری دقیق فلزات

۱- امکان خمکاری تا طول ۴ متر

۲- قالب های متنوع

۳- CNC