گیوتین

امکان قیچی و برش فلزات

۱- سریع و دقیق

۲- برشکاری تا طول ۴ متر

۳- برش تا ضخامت ۶ میلیمتر